CoThink

Menu
  1. Nederlandse website
  2. English website
  3. Site francais
  4. Deutsche website

.Publicaties

Publicaties

Maximaal leren van complexe storingen

Maximaal leren van complexe storingen

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet met als belangrijkste taken het verzorgen van de transport- en systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Samen met de beheerders van de midden- en laagspanningsnetten wordt gezorgd voor een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit aan huishoudens en bedrijven. Soms treedt daarbij een storing op en meestal heeft die een technische achtergrond. Minstens zo belangrijk als de technische oorzaak van een storing, is de analyse hoe alle ketenpartners hebben samen gewerkt bij het oplossen ervan. De partijen zetten Event Mapping in om met alle betrokken partijen te kijken naar het traject vanaf het moment dat een storing wordt gemeld totdat deze is opgelost.

Bijna elke storing is uniek en is daarmee ook een unieke kans om de samenwerking met alle spelers in de keten te bekijken. Hans Rouhof is als manager regional control center TenneT nauw betrokken bij die analyses. Hij legt uit: ’DNV-GL zoekt uit wat de technische oorzaak van het falen van een component is geweest en wij kijken vanuit bedrijfsvoering in samenspel met de onderhoudsorganisatie naar het proces van melding tot oplossing. Wat is er gebeurd, wat hebben we gedaan en wat heeft daarbij een rol gespeeld’. Zo vat hij de zoekopdracht samen die met de hele keten van partijen met Event Mapping wordt uitgewerkt.  ‘De storing is een gegeven’, zegt Rouhof, ‘daar hoeven we niets meer aan te veranderen. Dan is het zaak om onbevangen en zonder het stellen van de schuldvraag te kijken wat er daarna is gebeurd.’ Er wordt gekeken hoe de eerste melding van de calamiteit in het EMS (Energy Management System) van bedrijfsvoering is binnengekomen en hoe daarop is gereageerd bij de betrokken partijen. Rouhof: ‘Daarbij moeten alle betrokken partijen aanwezig zijn, bijvoorbeeld TenneT, Liander en Liandon. En dan moeten dat ook nog de juiste mensen zijn die de storing en het herstel hebben meegemaakt, zoals de operators, OIV-ers (operationeel installatie verantwoordelijke), assetmanagers en vak- of materiespecialisten.  Het is belangrijk dat er ook een vertegenwoordiger van de hogere leiding aanwezig zijn. Je laat zien dat we het werk van de mensen in praktijk heel serieus nemen.’ Om  op basis van onafhankelijkheid van de direct betrokkenen een open analyse te kunnen uitvoeren , is volgens Rouhof een externe begeleider van dat proces nodig. ‘Wij werken met CoThink om dit soort trajecten uit te voeren. Op die manier zit iedereen gelijkwaardig aan tafel en bij de moderator van het proces wegen er geen persoonlijke of bedrijfsbelangen mee.’

Om zoveel mogelijk van een situatie te kunnen leren, is het zaak om kort na het optreden van de storing deze te analyseren.  Liefst binnen een paar weken. Rouhof: ‘Je moet daarbij constructief lastig durven zijn en echt doorvragen tot je tot de kern komt. Alleen dan kan je de volgende keer echt verbeteren.’  Zo’n analyse resulteert in een lijst van bevindingen en een gedetailleerde procesflow. Die flow wordt aan het eind van de analyse nogmaals doorlopen om te zien of er nog vragen of opmerkingen zijn. Daarna volgen de conclusies en aanbevelingen die ook meegenomen worden in een afsluitende management sessie waarin de aanbevelingen worden omgezet in concrete acties. Een mooie doorlooptijd voor zo'n traject van complexe storing tot en met de afrondende managementevaluatie is zo’n drie maanden. Dan zit je er kort op en kan je maximaal leren van de op deze wijze onderzochte storingen’

De multidisciplinaire speurtocht langs het proces van melding tot oplossing is leerzaam. Dat staat buiten kijf. Rouhof: ‘Maar er is nog een element. Omdat de mensen die er mee bezig zijn samen tot ontdekkingen komen, die ook uitwerken en daarna opvolgen, ervaren ze het ook als een intensieve training voor dit soort situaties. En dat is een waardevolle bijvangst van het proces.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Vonk.

« Terug naar het overzicht
  1.  Faciliteren
  2.  Trainen
  3.  Implementeren
  4.  Contact